Nová povinnosť pri poisťovaní klientov

V uplynulých dňoch cestovné kancelárie informovali o zmenených Zmluvách o obstaraní zájazdu a nutnosti predkladať klientom tzv. "formulár o dojednaní poistenia", ktoré je sprostredkované CK.

 

Táto iniciatíva vzišla z povinnosti pre poisťovne a prenesene aj cestovné kancelárie a agentúry, v súvislosti s vydaním a doplnením zákona 186/2009 Z.z. - Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čiastka 71/2009).

 

V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, so znením: „(3) Pred uzavretím poistnej zmluvy musí byť poistník písomne oboznámený s podmienkami uzavretia poistnej zmluvy prostredníctvom ustanoveného vzoru formulára. Vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným v zbierke zákonov.“

 

Vzor formulára, ako aj opatrenie NBS č.4/2010 nájdete tu.

Novinky

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa