GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA – VŠEOBECNÁ


podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)


Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka identifikačných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 • KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
 • Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

  ProfiTour, s. r. o., sídlo: Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava, IČO: 44 993 463, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 61026/B (ďalej len „ Prevádzkovateľ“).

  Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa: +421 907 099099: / info@profitour.sk

  V akých situáciách bude PREVÁDZKOVATEĽ Vaše údaje spracúvať?

  Prevádzkovateľ sa zaoberá prevádzkou rezervačného systému pre cestovné kancelárie, vývojom softvéru a technickou podporou v oblasti cestovného ruchu. Spolupracuje s viacerými partnermi, najmä cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami. Zároveň je sám prevádzkovateľom cestovnej agentúry. Webové sídlo Prevádzkovateľa: https://www.profitour.sk/.

  Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

  Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe výkonu nášho oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej nebude spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvôdy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami DO, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

  Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

  Názov IS Účel spracúvania osobných údajov Právny základ
  Personalistika a mzdy Plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi vrátane predzmluvných vzťahov. 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba 2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 3. čl. 9 ods. 1 písm. b) a h) GDPR a § 78 ods. 5 ZoOOÚ (osobitný právny predpis)
  Účtovné doklady Spracovanie účtovných dokladov. 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba 2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 3. čl. 9 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
  Evidencia korešpondencie Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie. 1. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - zákonná povinnosť - zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Cestovná agentúra / Klienti Ponuka a predaj jednotlivých služieb cestovného ruchu; sprostredkovanie predaja zájazdu. 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy - kúpna zmluva, zmluva o poskytnutí jednnotlivej cestovnej služby; zmluva o sprostredkovaní 2. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem 3. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (zákon o zájazdoch, Občiansky zákonník)
  Cestovná agentúra / reklamácie Reklamácie - evidencia a vybavovanie reklamácií. 1. kompatibilný účel - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu (zákon o zájazdoch, Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a pod.) 2. čl. 9 ods. 1 písm. f) spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
  Marketing / newsletter Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách. 1.čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas (neznámi záujemcovia o newsletter z web stránky, FB a pod.) 2. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záuejm (klienti FO, ktorí s CK cestovali)
  Marketing / fotografie Fotografie - vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie prevádzkovateľa a jeho činnosti pre zvýšenie ďalšieho predaja. 1. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas
  Povinnosti podľa GDPR Plnenie zmlúv s dodávateľmi/odberateľmi, ktorí nie sú dotknutými osobami. 1. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa 2.čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa
  (Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z GDPR)
  Dodávateľsko - odberateľské zmluvy Plnenie zmlúv s dodávateľmi/odberateľmi, ktorí nie sú dotknutými osobami. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení zmluvných vzťahov, kontaktovanie zástupcov zmluvných strán a primerané očakávanie zamestnancov / kontaktné osoby na plnení zmlúv.)
  Sieťová bezpečnosť Zabezpečenie sieťovej bezpečnosti Prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení informačnej bezpečnosti (rec. 49 GDPR))

  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

  Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

  Názov IS Účel spracúvania osobných údajov Právny základ
  Newsletter Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o produktoch a novinkách. 1. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas (neznámi záujemcovia o newsletter z web stránky, FB a pod.) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem (klienti FO, ktorí s CK cestovali)
  Fotografie Fotografie - vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie prevádzkovateľa a jeho činnosti pre zvýšenie ďalšieho predaja. čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby

 • AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
 • Spracúvame o Vás len bežné osobné údaje, najmä

  • meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, podpis, emailová adresa, telefónne číslo;
  • druh a číslo dokladu totožnosti, výška pohľadávky/záväzku, iné údaje nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy;
  • logy, IP adresa, iné údaje získavané o Vašej činnosti zo sietí;
  • fotografia
  • iné údaje nevyhntuné na dosiahnutie účelu požadované v príslušných osobitných predpisoch a formulároch.

 • PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
 • Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

  Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania.

 • Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?
 • Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce.

  Osobné údaje o Vašich rodinných príslušníkoch či zástupcoch sme získali od Vás na účely plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov. Keď nám takéto údaje poskytnete, ste povinní dotknuté osobám, ktorých osobné údaje ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom.

 • KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

  • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu, a to napríklad dodávateľom informačných technológií (poskytovateľ webhostingu, služby email marketingu, správy IT);
  • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy (napr. Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, stavovská organizácia), alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

 • AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE
 • Vaše OÚ nie sú a nebudú použité v rámci automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani na profilovanie.

 • PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
 • Vaše OÚ neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany OÚ okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu alebo si takýto prenos vyžiada samotná DO. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

  V prípade, ak si daný účel bude vyžadovať prenos OÚ do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany OÚ, zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany OÚ nasledovnými zárukami, najmä v súlade s článkami 44 až 49 GDPR:

  • štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,
  • pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti použiť štandardné zmluvné doložky u príjemcu (poskytovateľ služby) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo
  • prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu OÚ: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajinzarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

 • AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
  • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
  • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
  • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

   (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

   (ii) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;

   (iii) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.

  • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

   (i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

   (ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

   (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

   (iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

  • • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na záklde Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo získať osobné 6 / 6 údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb
  • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
  • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
  • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

  Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.

Prihlásenie

Login (meno@číslo)

Heslo


Prihlásiť

Zaregistrujte sa

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA POUŽÍVA COOKIES

Využívame ich na personalizáciu obsahu a analýzu návštevnosti.

NEVYHNUTNÉ

Nevyhnutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným častiam webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.


ŠTATISTICKÉ

Štatistické cookies nám pomáhajú, aby sme porozumeli, ako návštevníci používajú webové stránky. Anonymne zbierajú informáce o návštevnosti webu.

Povolené Zakázané

Cookies sú malé textové soubory, ktoré môžu byť používané webovými stránkami, aby urobili užívateľský zážitok viac efektívnym.

Zákon uvádza, že môžeme ukladať cookies na vašom zariadení, ak sú nutné pre prevádzku tejto stránky. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme vaše povolenie.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavují na našich stránkách. Patria tam aj cookies od společnosti google (USA), o ktorých si môžete prečítať viac tu.